Aleksandrović

Aleksandrović
WineRS card

Pobrđa Oplenca od davnina su ljudi koristili za uzgajanje vinove loze. Mesto iz koga Vinarija Aleksandrović potiče vuče svoje korene, a pre svega naziv u daleku prošlost.

Porodica Aleksandrović koja se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom, od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma, a nalazila se i među osnivačima Venčačke vinogradarske zadruge. Kada je čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja poslao je u Vinču recepturu – sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina Kraljevih podruma, koje se pre II svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima.

Danas Vinarija Aleksandrović za proizvodnju svojih vrhunskih vina koristi oko 75 hektara vinograda, zasađenih visokokvalitetnim sortama grožđa. Imperativ u proizvodnji vina je kvalitet što i čini da je Vinarija Aleksandrović danas jedan od lidera u proizvodnji vrhunskih vina u Srbiji. Vina ove vinarije nazvana „vina za sva vremena“ našla su svoje mesto na tržištima S.A.D., Nemačke, Švajcarske i Velike Britanije a eminentni švajcarski časopis „Vinum“ je Vinariju Aleksandrović označio kao predvodnika novog talasa vina iz istočne Evrope.

Hills of Oplenac were used for viticulture from the old times. The place where Aleksandrović winery is placed, together with its name, has the origins in deep past.

The Aleksandrović family has dealt with viticulture and wine making tradition for more than a century. At the beginning they had close cooperation with winegrowers and winema-kers in King’s service and they were among the founders of Venčac winegrower association.

When Živan Tadić, famous worker in royal cellars who emigrated in Canada after World War II, found out that this family worked on renewing Oplenac wine tradition, he sent recipe for variety mixture Trijumf (Triumph), the best wine of king’s cellars, which was consumed in almost all European courts before World War II.

Today this winery uses 75 ha of vineyards with high quality grape varieties as source for its wine production.

A must in wine production is good quality, which makes Aleksandrović winery one of the leaders in wine production in Serbia today. Wines made here are called „wines for all times“ and have found their position in foreign markets as well – in USA, Germany, Switzerland, and Great Britain. Eminent Swiss magazine „Vinum“ marked Aleksandrović winery as a leader of new wave wine from Eastern Europe.